GALLERY

VIỆT TIẾN

THƯƠNG HIỆU TINY INK

PUGLIA REGION

NTK CHUNG CHUNG LEE

BẢO BẢO HOUSE

NTK HÀ LINH THƯ

CITIGYM BY WUAN PHAN

VESPA BY LY GIAM TIEN

KIT WOO

Lie Sangbong

CHUNG THANH PHONG

GOLDEN ERA BY LE LONG DUNG

NGUYỄN TIẾN TRUYỂN

ĐỨC VINCIE

NTK IVAN TRẦN

ÁO DÀI MINH CHÂU

Happy Clothing

FREDERICK LEE

Corey Tran
Viet Tien
Jovana Louis
NGUYỄN CÔNG TRÍ
OWEN by Hoang Minh Ha
Ruby’s Min

VIDEO

© 2019 VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK
ALL RIGHTS RESERVED