VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK

#VIFW

Lịch Diễn

LỊCH DIỄN SHOW THEO NGÀY

Tháng 525
9:00AM
HỘI THẢO THỜI TRANG
Bởi Harper's Bazaar Việt Nam
7:00PM
WELCOME PARTY
Tháng 526
7:00PM
OPENING CEREMONY
7:00PM
AQUAFINA x VÕ CÔNG KHANH
Việt Nam
7:00PM
CAMICISSIMA
Italy
7:00PM
VALENCIANI bởi ADRIAN ANH TUẤN
Việt Nam
10:30PM
OPENING PARTY
Tháng 527
7:00PM
TUYẾT LÊ
Việt Nam
7:00PM
I.H.F
Việt Nam
7:00PM
TRACY STUDIO
Việt Nam
8:30PM
IVAN TRẦN
Việt Nam
8:30PM
NGUYỄN TIẾN TRUYỂN
Việt Nam
Tháng 528
7:00PM
TINY INK BỞI HOÀNG QUYÊN
Việt Nam
7:00PM
21SIX
Việt Nam
7:00PM
LÝ GIÁM TIỀN
Việt Nam
8:30PM
PHUONGLLY BỞI PHƯƠNG HỒ
Việt Nam
8:30PM
NGUYỄN MINH CÔNG
Việt Nam
Tháng 529
7:00PM
HOÀNG HẢI
Việt Nam
7:00PM
ZIMMERMANN
Australia
7:00PM
HAPPY CLOTHING BỞI THẢO NGUYỄN
8:30PM
LINH SAN COUTRE
Việt Nam
8:30PM
HOÀNG MINH HÀ
Việt Nam
8:30PM
CLOSING CEREMONY